Sprzęt komputerowy (SP ZOZ)

{[description]}

Sprzęt komputerowy (SP ZOZ)

Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia.

W dniu 5 maja 2008 roku Urząd Miasta Sławków złożył wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, w ramach Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego w Priorytecie IX. Zdrowie i rekreacja”. 

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, która zakończyła się 8 października 2008 roku i został przedłożony do oceny merytoryczno – technicznej.           

W dniu 15 grudnia zakończona została ocena merytoryczno – techniczna powyższego projektu inwestycyjnego i został on pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów, stanowiącą zespół ekspertów z dziedziny zdrowia, uzyskując 29,93 punktów, co stanowiło 74,83% maksymalnej ilości punktów. Tym samym sławkowska inwestycja znalazła się na 53 pozycji zbiorczej listy rankingowej.           

W dniu 30 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 3214/223/III/2008 o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu inwestycyjnego Gminy Sławków pn.:„Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia”.

Wartość całkowita projektu wynosi 191.160,64 złotych.
Wartość dofinansowania EFRR wynosi 151.496,23 złotych.
Procentowy udział dofinansowania EFRR wynosi 79,25% całkowitej wartości projektu.

 Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla poprawy procesu świadczenia medycznych usług publicznych oraz zarządzania zadaniami realizowanymi przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie.

W ramach projektu nastąpi rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej SP ZOZ w Sławkowie, wyposażenia stanowisk personelu medycznego w sprzęt komputerowy oraz oprogramowania umożliwiającego wykonywanie zadań w sposób efektywny i wydajny. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do wzrostu dostępności i poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego, realizowanych na terenie Sławkowa, a tym samym w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i jego najbliższego otoczenia.  

Wśród celów projektu "Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia" należy wymienić: 
- usprawnienie funkcjonowania służb medycznych SP ZOZ w Sławkowie oraz lepszej obsługi pacjentów,
- podniesienie jakości publicznych usług medycznych,
- podniesienie efektywności i wydajności realizowanych zadań służby zdrowia przez SP ZOZ w Sławkowie,  
- obniżenie kosztów świadczenia publicznych usług medycznych,
- zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci komputerowej i danych SP ZOZ w Sławkowie, 
- likwidację barier rozwojowych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- przyczynienie się do podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności miasta Sławków.

Zakres projektu:

Zakres zadań objętych projektem wynikał z aktualnych potrzeb w ramach rozwoju systemu teleinformatycznego SP ZOZ w Sławkowie. Rozwiązania techniczne dla projektu „Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia” są zgodne z Programem Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Sławkowie. Dokument ten określa cele i kierunki informatyzacji oraz jest instrumentem kształtującym politykę lokalną w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.    

Zakres projektu prezentowany w ramach inwestycji wynikał ze specyficznych analiz sektorowych systemu zarządzania służbą zdrowia, aktualnego procesu świadczenia usług medycznych oraz stanu infrastruktury teleinformatycznej SP ZOZ w Sławkowie przeprowadzonych w ramach procesu opracowywania Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Sławkowie.        

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie zatrudniając 25 pracowników posiadał wcześniej 9 zestawów komputerowych wyposażonych w systemy operacyjne Microsoft: Windows 98, Windows 2000, Windows XP.

Aby móc wydajniej i efektywniej organizować system pracy w SP ZOZ w Sławkowie, wypełniać swoje obowiązki w sposób należyty oraz podnieść poziom i jakość świadczonych usług medycznych przez placówkę trzeba stworzyć nowoczesną, dostosowaną do aktualnych potrzeb społecznych i organizacyjnych bazę sprzętu teleinformatycznego. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przewidziano w ramach omawianego projektu realizację następujących działań inwestycyjnych:
- budowę sieci informatycznej SP ZOZ Sławków, w skład której wejdzie sieć informatyczna, sieć energetyczna do zasilania urządzeń, 
- zakup sprzętu informatycznego, w tym serwera głównego z monitorem, 15 stacji roboczych z monitorami, drukarkami i czytnikami, switch zarządzalny 10/100/1000,
- zakup oprogramowania, w tym specjalistycznego oprogramowania medycznego.
Dzięki nowoczesnym sieciom komputerowym, w obrębie lokalnej infrastruktury sieciowej w budynku SP ZOZ w Sławkowie możliwa będzie szeroko pojęta komunikacja i wymiana danych pomiędzy komputerami czy też urządzeniami sieciowymi znacznie usprawniająca pracę.          

Sieć energetyczna budowana jest jako sieć wydzielona od pozostałej sieci elektrycznej danego obiektu. Dzięki budowie wydzielonej sieci zasilającej będzie pewność i gwarancja zapewniająca bezpieczne i niezawodne użytkowanie zasilanych urządzeń. Instalacja zasilana z osobnej tablicy rozdzielczej, wszelkie urządzenia włączone w obwody sieci chronione będą odpowiednio dobranymi zabezpieczeniami.          

Zmodernizowany system urządzeń sieciowych zagwarantuje szybki dostęp do wykorzystywanych aplikacji, potrzebnych informacji, użytkowanych i tworzonych na bieżąco dokumentów. Rozwiązanie sieciowe z wykorzystaniem serwera plików i aplikacji pozwoli na optymalizację bezpieczeństwa przechowywanych danych, a także zezwoli na równoczesny dostęp do dokumentów i aplikacji wielu pracownikom.          

Sprzęt komputerowy, jako jeden z najważniejszych narzędzi pracy w każdej jednostce usługowej, zwiększa wydajność pracowników oraz ułatwia wykonywanie obowiązków służbowych. Jednak z uwagi na dużą rolę, jaką spełnia w prawidłowym funkcjonowaniu SP ZOZ w Sławkowie wymaga szczególnej kontroli sprawności i wydajności działania w obsłudze pacjenta oraz prawidłowego rozliczania usług medycznych.           

Rola oprogramowania zintegrowanego z pozostałymi programami, aplikacjami jest także bardzo istotna. Poczynając od systemu operacyjnego kończąc na specjalistycznych aplikacjach, wszystkie te elementy muszą być jak najlepiej dopasowane do potrzeb każdego gabinetu i komórki w SP ZOZ w Sławkowie do prawidłowego ich działania.           

W ramach projektu przewiduje się zakup i instalację oprogramowania specjalistycznego służącego do obsługi:
– gabinetu lekarskiego,
– gabinetu specjalistycznego,
– rozliczeń usług medycznych,
– laboratorium.          

Pakiet do obsługi SP ZOZ w Sławkowie będzie systemem zintegrowanym, obsługującym takie sfery działalności zakładu jak: zarządzanie finansami z rachunkiem kosztów i kalkulacją kosztów leczenia, gospodarka materiałowa, środki trwałe, zarządzanie personelem, obsługa kontraktów oraz części dedykowanej do obsługi jednostek organizacyjnych bezpośrednio zaangażowanych w proces opieki nad pacjentem i sam proces leczenia. Oprogramowanie umożliwiać będzie również prowadzenie dokumentacji medycznej jak również badań diagnostycznych. Do najczęściej wykorzystywanych elementów systemu informatycznego należeć będą moduły funkcjonalne obsługujące ruch chorych, ambulatorium, gospodarkę lekiem, działy diagnostyki. Oprogramowanie wchodzące w skład części medycznej systemu będzie zintegrowane z oprogramowaniem administracyjnym.

 

Kalendarium projektu:

 • marzec – kwiecień 2008r. – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu (Referat Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sławków przy współpracy z SP ZOZ w Sławkowie)
 • 05.05.2008r. – złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • 08.10.2008r. – zakończenie oceny formalnej projektu
 • 15.12.2008r. – zakończenie oceny merytoryczno – technicznej wniosku
 • 30.12.2008r. – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 3214/223/III/2008 o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu Gminy Sławków
 • 25.03.2009r.  – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”, Działanie 9.2 „Infrastruktura lecznictwa otwartego” pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Sławków
 • 30.06.2009 r. – ogłoszenie przetargu na budowę sieci informatycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
 • lipiec – sierpień 2009 r. – wybór wykonawcy budowy sieci informatycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
 • 20.08.2009 r. – ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
 • 31.08.2009 r.  – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sławków a Przedsiębiorstwem LOGON SA, wykonawcą budowy sieci informatycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
 • 22.09.2009 r.  – wybór dostawcy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla SP ZOZ w Sławkowie
 • 30.09.2009 r.    – zakończenie budowy sieci informatycznej w SP ZOZ w      Sławkowie
 • 05.10.2009 r.  – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sławków a firmą ABC Integral Systemy Komputerowe Marek Papée i Leszek Rakowski Spółka Jawna na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
 • 05.11.2009 r.  – zakończenie dostaw sprzętu komputerowego wraz z instalacją   oprogramowana systemowego, użytkowego i medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
 • grudzień 2009 r.  – rozliczenie projektu pn.: „Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL 2007 - 2013

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop