Rozwój selektywnej zbiórki odpadów

{[description]}

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków.

Cele projektu

Projekt „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków” jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przy współfinansowaniu ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Bezpośrednim celem przedsięwzięcia pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków” jest ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, a tym samym przywrócenie wartości środowiskowych zdegradowanym prze-strzeniom Dąbrowy Górniczej, Siewierza i Sławkowa.

Wśród licznych celów pośrednich realizacji projektu wymienić należy:
- objęcie systemem selektywnej zbiórki odpadów mieszkańców gmin realizujących projekt,
- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów,
- zapewnienie odzysku odpadów biodegradowalnych, opakowaniowych oraz niebezpiecznych na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,
- minimalizację kosztów obsługi gospodarki odpadami komunalnymi,
- objęcie systemem zbiórki selektywnej oraz stopniową eliminację odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie minimalizowania ilości odpadów deponowanych w środowisku.

Wartość całkowita projektu realizowanego na terenie Sławkowa po przetargach wynosi 1.026.353,21 zł., natomiast dofinansowanie EFRR dla sławkowskiej części zadania wynosi: 780.161,13 złotych (76,01%). Wkład własny miasta Sławków do projektu to 246.192,08 zł.

Zakres projektu

Zakres rzeczowej realizacji projektu na terenie miasta Sławków obejmuje:
- budowę 100 stanowisk do selektywnej zbiórki odpadów,
- budowę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,
- zakup 504 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Każde stanowisko do selektywnej zbiórki odpadów charakteryzuje się nawierzchnią wyko-naną z kostki betonowej, estetycznym ogrodzeniem siatkowym, specjalnymi, betonowymi obrzeża-mi oraz wyposażeniem w pojemniki do segregacji odpadów.

Wśród zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów należy wymienić:
- pojemniki na papier – 76 szt.
- pojemniki na szkło – 76 szt.
- pojemniki na tworzywa sztuczne – 76 szt.
- pojemniki na metal – 76 szt.
- pojemniki na bioodpady – 200 szt.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych został zlokalizowany przy ulicy Gen. Jó-zefa Hallera jako punkt odbioru od mieszkańców odpadów niebezpiecznych, powstających w go-spodarstwach domowych. Są to te odpady, które w przypadku niewłaściwego, często nieświadome-go postępowania mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wśród odpadów domo-wych znajduje się bowiem niewielka ilość drobnego sprzętu AGD, żarówek, świetlówek, baterii, aerozoli, akumulatorów, środków ochrony roślin, czy też przeterminowanych lekarstw, które za-miast trafiać do wspólnych pojemników będą teraz odbierane od mieszkańców. Punkt przy ul. gen. Józefa Hallera nie będzie bowiem miejscem składowania odpadów, lecz tylko i wyłącznie ich od-bioru. Obiekt jest odpowiednio zabezpieczony trwałym ogrodzeniem, dozorowany, a przyjmowanie odpadów będzie odbywało się w obecności pracownika w określonych dniach i godzinach. Odpady będą systematycznie wywożone przez firmę i przekazywane do utylizacji. Do czasu ich wywiezienia będą przechowywane w specjalnie przystosowanych, szczelnych pojemnikach. GPZON w żaden sposób nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i najbliższe otoczenie. W bezpośrednim otoczeniu GPZON nie ma zabudowań mieszkalnych, a jego lokalizacja zapewnia dogodny dojazd dla mieszkańców i dla firm odbierających tego typu odpady.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop