Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie

{[description]}

Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie

Przedmiotem projektu pod nazwą "Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14" jest obniżenie energii oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu.

W ramach termomodernizacji planuje się:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem: elewacji metodą lekko mokrą oraz izolacji przeciwwilgociowej fundamentów,
  • ocieplenie stropodachu styropianem o grubości 18 cm wraz z wykonaniem wszelkich prac temu towarzyszących,
  • ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 19 cm wraz z wyk. wszelkich prac towarzyszących,
  • wymianę okien starszego typu na okna o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/(m2K), wraz z wymianą krat okiennych,
  • wymianę drzwi zewnętrznych na skrzydła o współczynniku U nie większym niż 1,3 W/(m2K),
  • wymianę źródła ciepła wraz z wym. instalacji c.o. oraz mont. ciepłomierza c.o.,
  • wymianę instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wraz z montażem ciepłomierza c.w.u.,
  • wymianę starego układu wentylacji na nowoczesną z możliwością odzyskiwania ciepła,
  • modernizację wbudowanej instalacji oświetleniowej,
  • montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Całkowity koszt projektu wynosi 4 857 174,85 zł zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 3 394 784,59 zł, natomiast w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności wartość dofinansowania wynosi 939 321,00 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończy się w marcu 2020 roku.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop