Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa

{[description]}

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa

Przedmiotem projektu jest udostępnienie przez Urząd Miasta Sławkowa nowego kanału komunikacji z odbiorcami usług skierowany do wszystkich podmiotów (mieszkańców i przedsiębiorców) zainteresowanych dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec Urzędu Miasta wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online.

Stworzenie w pełni transakcyjnych i spersonalizowanych e – usług zmniejszy ilość wizyt w Urzędzie, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie kosztów tak Urzędu, jak i obywatela, skróci czas dotarcia
do informacji oraz zwiększy przejrzystość pracy Urzędu. Udostępniony system zapewni informowanie o konieczności dokonania czynności administracyjnych dla Klientów Urzędu oraz poprawi bezpieczeństwo publiczne poprzez powiadamianie i informowanie m. in. o zagrożeniach meteorologicznych oraz innych zdarzeniach losowych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie organowi administracji publicznej, obywatelom
i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do:

 • zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych z ich wykorzystaniem usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości;
 • zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych, zgromadzonych obecnie w postaci papierowej a posiadających istotną wartość
  dla obywateli – w tym i przedsiębiorców;
 • zwiększonej funkcjonalności aplikacji front-office udostępnianych mieszkańcom Sławkowa – poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowanie serwisów
  do europejskiego standardu dostępności dla niepełnosprawnych WCAG 2.0 w zakresie aplikacji front-office.

Cele szczegółowe projektu to:

 • poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta Sławków drogą elektroniczną;
 • zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu;
 • podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, przede wszystkim informacyjnymi oraz geoprzestrzennymi Miasta Sławkowa;
 • usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta, poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych i zasobów typu GIS, a także stworzenie im możliwości komunikacji
  z Urzędem drogą elektroniczną;
 • podniesienie efektywności poboru podatków i opłat.

W ramach realizacji projektu Gminy Sławków zostaną wdrożone 22 e – usługi. Jedną z zalet Projektu będzie możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności
(w tym należności podatkowe) oraz indywidualnego poinformowania o konieczności dokonania czynności administracyjnych przez poszczególne podmioty np. mieszkańców Gminy. Poszerzeniem funkcjonalności stworzonego w ramach Projektu systemu będzie zintegrowanie usług publicznych z szeregiem informacji przestrzennych pomocnych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego.

Wymiernym efektem realizacji Projektu będzie usprawnienie kluczowych procesów administracyjnych Gminy, w tym procesów dotyczących obsługi podatków i opłat lokalnych
oraz obsługi gospodarki odpadami.

Aby uruchomić planowane do wdrożenia rozwiązania aplikacyjne oraz elektroniczne usługi publiczne konieczna jest rozbudowa infrastruktury technicznej przez dostarczenie:

 • Serwera;
 • Macierzy Fibre Channel z wyposażeniem;
 • Switcha SAN z wyposażeniem;
 • UPS Rack;
 • Oprogramowanie do serwera;
 • Biblioteki taśmowej z taśmami (10 taśm);
 • Zestawów komputerowych z systemem operacyjnym wraz z UPS oraz oprogramowaniem antywirusowym;
 • Switcha do sieci LAN.

W celu uruchomienia przedmiotowych e-usług niezbędne jest również nabycie licencji
na moduły oprogramowania komputerowego wraz z towarzyszącymi im pracami wdrożeniowo-szkoleniowymi w zakresie:

 • informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych;
 • informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami oraz komunikacji z firmami wywozowymi;
 • informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opłat lokalnych;
 • informacji z prowadzonych ewidencji;
 • możliwości składania elektronicznych formularzy oraz informacji o stanie sprawy i korespondencji;
 • wykonania budżetu oraz wymiany informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą;
 • zintegrowanego systemu powiadamiania klienta;
 • analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych;
 • systemu informacji przestrzennej.

Projekt pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie oraz z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Całkowity koszt projektu wynosi 1 544 525,68 zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 1 280 577,64 zł, natomiast w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności dofinansowane zostało 67 360,90 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się w marcu 2018 roku.

 

 

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop